พุ่มระย้า ปองหทัย. 2012. “เครื่องมือประเมินการหายของแผลกดทับ”. Thai Journal of Nursing Council 24 (3):20. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2573.