พันธสี พรศิริ, and สีขาว อรพิน. 2012. “ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาต่อการพัฒนาความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลในคลินิกของนักศึกษาพยาบาล”. Thai Journal of Nursing Council 24 (3):81. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2577.