จันทรวิจิตร ยุวยงค์, บุญเชียง วราภรณ์, ภูมิสวัสดิ์ รังสิมา, สุคนธสรรพ์ อัจฉรา, and วังศรีคูณ สุภารัตน์. 2012. “ระบบการจัดการศึกษาเพื่อการสร้างพยาบาลของชุมชน : กรณีศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”. Thai Journal of Nursing Council 24 (3):94. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2578.