เพราะสุนทร มาเรียม, and อ่วมตานี อารีย์วรรณ. 2012. “ประสบการณ์การทำงานของพยาลพี่เลี้ยงในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ”. Thai Journal of Nursing Council 24 (3):56. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2579.