เกษมกิจวัฒนา สายพิณ. 2012. “บทบรรณาธิการ เคล็ดลับการเตรียมต้นฉบับงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์”. Thai Journal of Nursing Council 24 (4):5. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2581.