ศรีเมธาวรคุณ ประไพวรรณ, นาคะ ขนิษฐา, and หนูเพชร ประนอม. 2012. “กิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุในชนบทภาคใต้”. Thai Journal of Nursing Council 25 (1):112. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2602.