เกียรติสิน พรรณทิพย์, เกษมกิจวัฒนา สายพิณ, and ฉายพุทธ ปรางทิพย์. 2012. “การฟื้นตัวหลังผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง : การสังเคราะห์วรรณกรรม”. Thai Journal of Nursing Council 25 (2):87. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2612.