ธรรมพนิชวัฒน์ วัลยา. 2012. “บทบรรณาธิการรับเชิญ เพศศึกษาสำหรับวัยรุ่นไทย”. Thai Journal of Nursing Council 25 (4):5. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2629.