ธนะขว้าง กัตติกา. 2012. “การวิเคราะห์อภิมาน : แนวคิดและการประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางการพยาบาล”. Thai Journal of Nursing Council 25 (4):10. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2630.