ธงชัย ฉวีวรรณ, กันธะรักษา กรรณิการ์, บุญยธรรพ มนัสนิตย์, and ทักษิณ พรทิวา. 2012. “รูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์”. Thai Journal of Nursing Council 25 (4):46. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2633.