ประเสริฐไทย ปุณยวีร์, สุวรรณโณ จอม, and สรรพวีรวงศ์ จิราภรณ์. 2012. “ผลของการออกกำลังกายขนาดความหนักปานกลางที่บ้านในการลด ความดันโลหิตของผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตเกือบสูง”. Thai Journal of Nursing Council 25 (4):80. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2635.