ไชยเพชร รพรรณ, นิลมานัต กิตติกร, and คงอินทร์ วิภาวี. 2012. “ประสบการณ์ของพยาบาลไอซียูในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย”. Thai Journal of Nursing Council 26 (1):41. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2666.