สาแล๊ะ นิรัชรา, นิลมานัต กิตติกร, and คงอินทร์ วิภาวี. 2012. “ประสบการณ์ของสตรีไทยมุสลิมที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่ได้รับยาต้านไวรัส”. Thai Journal of Nursing Council 26 (1):82. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2669.