วุทธานนท์ นัทธมน, คุณาวิกติกุล วิภาดา, ศรีสุพรรณ วิจิตร, and ชัยรัต อาภรณ์. 2012. “การพัฒนาพจนานุกรมสมรรถนะเชิงวิชาชีพสำหรับพยาบาลในการป้องกัน การเกิดแผลกดทับ”. Thai Journal of Nursing Council 26 (1):94. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2670.