จิรวัฒน์กุล ศิริพร, ชินล้ำประเสริฐ นันทพันธ์, ส่งวัฒนา ประณีต, เดียวอิศเรศ วรรณี, ฟองแก้ว วารุณี, and รุ่งเรืองกลกิจ สมพร. 2012. “วิชาชีพการพยาบาล: ความหมายเชิงเพศภาวะ”. Thai Journal of Nursing Council 26 (2):26. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2673.