แรงสิงห์ ฉันทนา. 2012. “ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดเชียงราย”. Thai Journal of Nursing Council 26 (2):42. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2674.