จันทรมะโน สิรัรัตน์, and สว่างอารีย์รักษ์ เจนระวี. 2012. “แบบแผนการดำเนินชีวิต และพฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่มีคุณภาพชีวิตดี”. Thai Journal of Nursing Council 26 (2):57. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2675.