จิตต์จันทร์ เพ็ญศรี, มาสิงบุญ เขมารดี, and ด้วงแพง สุภาภรณ์. 2012. “ปัจจัยทำนายการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง”. Thai Journal of Nursing Council 26 (2):86. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2677.