ชูทัพ สุวรรณทิพย์, and ทาโต รัตน์ศิริ. 2012. “ผลของโปรแกรมความเชื่อด้านสุขภาพต่อความตั้งใจในการใช้ถุงยาง อนามัยของนักเรียนอาชีวศึกษาเพศชาย”. Thai Journal of Nursing Council 26 (2):100. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2678.