โมกขาว ศรีวิไล. 2012. “ผลของโปรแกรมบำบัดพฤติกรรมทางความคิดต่อภาวะซึมเศร้า ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า”. Thai Journal of Nursing Council 26 (2):126. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2680.