เกษมกิจวัฒนา สายพิณ, เชื้อเจ็ดตน พรสวรรค์, and อ่ำศรีเวียง วรางคณา. 2014. “นวัตกรรมการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัย”. Thai Journal of Nursing Council 29 (3):5-18. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27074.