ศรีสุริยเวศน์ รุ่งรัตน์, and หอมสินธุ์ พรนภา. 2014. “ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารของมารดากับบุตรสาวเกี่ยวกับความเสี่ยงทางเพศ และทัศนคติของมารดาต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน กับความสามารถของตนในการ ปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นหญิง”. Thai Journal of Nursing Council 29 (3):31-41. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27076.