สุดเพชร ศิวพร, ธนาโนวรรณ นันทนา, อยู่สำราญ ฉวีวรรณ, and เนื่องตัน ชานนท์. 2014. “ผลของโปรแกรมการสนับสนุนโดยสามีในระยะที่ 1 ของการคลอดต่อความเครียด ความเจ็บปวด และความพึงพอใจต่อการคลอดในผู้คลอดครรภ์แรก”. Thai Journal of Nursing Council 29 (3):42-54. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27077.