พฤกษ์ภัทรานนต์ กุสม, and หนูสม ปรียา. 2014. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจของมารดาหลังคลอดในการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว”. Thai Journal of Nursing Council 29 (3):55-68. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27078.