สินสุกใส นิตยา, อยู่สำราญ ฉวีวรรณ, and ภู่ไพบูลย์ รุจา. 2014. “พฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชนชานเมือง”. Thai Journal of Nursing Council 29 (3):69-79. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27079.