แซ่ตั้ง หฤทัย, โตสิงห์ อรพรรณ, ดนัยดุษฎีกุล สุพร, and ตันติวงศ์โกสีย์ เกรียงไกร. 2014. “ความสัมพันธ์ระหว่างการสูญเสียเลือด ระดับน้ำตาลในเลือด และระดับแมกนีเซียมในเลือดกับการเกิดภาวะการทำหน้าที่ผิดปกติของอวัยวะหลายระบบภายใน 24 ชั่วโมงแรกในผู้ป่วยหลังการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด”. Thai Journal of Nursing Council 29 (3):80-91. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27080.