กันทะขู้ แสงเดือน, โพธิ วรรัตน์, อินทรลาวัณย์ ปนัดดา, and เกษมกิจวัฒนา สายพิณ. 2014. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล”. Thai Journal of Nursing Council 29 (3):92-103. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27081.