เจริญกิจการ วิชชุดา, and เกษมกิจวัฒนา สายพิณ. 2012. “การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเรียนรู้จดจำระหว่างผู้ที่เคยมี ภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และผู้มีภาวะสุขภาพดี”. Thai Journal of Nursing Council 26 (3):14. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2710.