บุญนันท์ จิตต์ชญา, and ฉายพุทธ ปรางทิพย์. 2012. “แบบสอบถามความต้องการการสื่อสารข่าวร้าย: ลักษณะคุณภาพแบบวัด ฉบับภาษาไทย”. Thai Journal of Nursing Council 26 (3):31. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2711.