จันทโสภีพันธ์ พนิดา, สุวรรณ ณัฐวรรณ, เพียรมงคล ยุพิน, and ศรีสมบูรณ์ จตุพล. 2012. “ความรู้และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HPV และมะเร็งปากมดลูกของ นักศึกษาหญิง: ข้อเสนอแนะต่อการสอนเพศศึกษาและนโยบายสุขภาพ”. Thai Journal of Nursing Council 26 (3):48. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2725.