สิงห์ช่างชัย เพชรน้อย, ทองสุข ปราโมทย์, and หมวดเอียด ปาณิศา. 2012. “การวิเคราะห์อภิมานเกี่ยวกับโปรแกรมเพศศึกษาสำหรับเยาวชนในประเทศไทย”. Thai Journal of Nursing Council 26 (4):5. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2732.