กิติศรี จุฑามาศ, นันทชัยพันธ์ พิกุล, and ธงชัย ฉวีวรรณ. 2012. “การออกกำลังกายในผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน: การทบทวนงานวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ”. Thai Journal of Nursing Council 26 (4):17. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2733.