ตั้งฉัตรชัย บงกชพร, สิริธรังศรี บุญทิพย์, ศรีพันธ์วรสกุล สุพิมพ์, and รังควัต วิไลพร. 2012. “ปัจจัยทำนายการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข”. Thai Journal of Nursing Council 26 (4):43. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2735.