บุณโยทยาน สุภาภรณ์, ธงชัย ฉวีวรรณ, and สำราญญาติ มยุลี. 2012. “ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวด ในผู้ป่วยวิกฤตหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม”. Thai Journal of Nursing Council 26 (4):82. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2738.