มาลาธรรม พรทิพย์, สิทธินอก ขวัญใจ, พุธวัฒนะ พรรณวดี, and งามอุโฆษ ฉัตรประอร. 2012. “ความชุกและองค์ประกอบของกลุ่มอาการเมตาบอลิคของประชาชนใน จังหวัดนครราชสีมา”. Thai Journal of Nursing Council 26 (4):137. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2742.