รุ่งอมรรัตน์สมสิริ, ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์จันทิมา, วิทยพันธ์ยุวดี, เภตราสุวรรณสุภาภัค, and ขวัญบุญจันทร์อุบลวนา. 2012. “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อผลิตนิสิตเป็นผู้นำในการสร้างเสริม สุขภาพของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”. Thai Journal of Nursing Council 26 (s), 44. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2747.