วิโรจน์รัตน์ วิราพรรณ, ลีฬหกุล วีนัส, คุ้มทวีพร พัสมณฑ์, and พันธุ์ศักดิ์ วัฒนา. 2012. “พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพของผู้สูงอายุโครงการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”. The Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council 26 (s):140. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2754.