ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์จันทิมา. 2012. “บทบาทพยาบาลกับการดูแลตนเองในผู้ที่มีภาวะหัวใจวาย”. Thai Journal of Nursing Council 27 (1), 13. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2757.