กฤษณบุตรปวงกมล, โตสิงห์อรพรรณ, ดนัยดุษฎีกุลสุพร, and ไอรมณีรัตน์เชิดศักดิ์. 2012. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการฟื้นตัวหลังผ่าตัดของผู้ป่วยที่ได้รับการ ผ่าตัดช่องท้องในระยะ 1 สัปดาห์แรก”. Thai Journal of Nursing Council 27 (1), 39. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2759.