สุขนิธิจารุวรรณ, ธรรมพนิชวัฒน์วัลยา, วิเชียรเจริญไข่มุกข์, and เลิศธรรมเทวีวิไล. 2012. “ผลของโปรแกรมการกระตุ้นการดูดกลืนต่อความรู้ในการกระตุ้นการดูดกลืน ของมารดาและความสามารถในการดูดนมของทารกเกิดก่อนกำหนด”. Thai Journal of Nursing Council 27 (1), 78. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2762.