ส่องวัฒนา ประณีต. 2014. “การวิจัยทางการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม: แนวคิดและประสบการณ์”. Thai Journal of Nursing Council 29 (4):5-21. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27634.