นิติกุล หทัยชนก, พยัคฆเรือง สุดาภรณ์, จินตนาดิลก นงลักษณ์, and พันธ์บูรณะ จันทนา. 2014. “ผลของการจัดท่านอนขณะและหลังให้นมทางสายให้อาหารต่อความสามารถในการรับนม ในทารกเกิดก่อนกำหนดที่มีน้ำหนักตัวน้อย”. Thai Journal of Nursing Council 29 (4):32-44. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27636.