เอิบอาบ สุจิตรา, and ลีวิรัตน์ สุณีย์. 2014. “ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการบริหารยาโดยการพ่นแบบฝอยละอองต่อความรู้ทักษะการบริหารยา และการตอบสนองการหายใจ”. Thai Journal of Nursing Council 29 (4):105-20. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27647.