ราชวงศ์ วันทกานต์, มหัคฆะกาญจนะ นิธิมา, ไตรรัตน์อภิชาติ วริศรา, พรหมเมศ สุรางครัตน์, วนวโรดม พรพรรณ, and คงมุต พรทิพย์. 2014. “ผลของการใช้อุปกรณ์ถ่างขยายช่องคลอดต่อภาวะช่องคลอดตีบตันในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ภายหลังได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา”. Thai Journal of Nursing Council 29 (4):121-30. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27660.