พรหมชาติ ลดาวัลย์. 2015. “อิทธิพลของ คุณภาพการนอนหลับ โรคร่วม ระดับของฮีโมโกลบิน ต่อความสามารถ ในการเคลื่อนไหวระยะแรกในผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักภายหลัง การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมบางส่วน”. Thai Journal of Nursing Council 30 (2):75-85. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/35461.