จันทร์นพคุณ จันทร์สุดา, and ศุภปีตีพร ศิริลักษณ์. 2015. “ปัจจัยทำนายพลังสุขภาพจิตของพยาบาลจบใหม่หมุนเวียนที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์”. Thai Journal of Nursing Council 30 (2):113-26. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/36143.