จิรวัฒน์กุล ศิริพร. 2015. “รูปแบบการบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”. Thai Journal of Nursing Council 30 (2):5-19. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/39653.