เกื้อกาญจน์ จันทร์จิรา, อิสระมาลัย แสงอรุณ, and บาลทิพย์ ขวัญตา. 2015. “ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองด้านโภชนาการต่อความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา”. Thai Journal of Nursing Council 30 (2):20-32. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/39655.