มรกต เพ็ญศิริ, นิลมานัต กิตติกร, and มัชฌิม เยาวรัตน์. 2015. “ผลของโปรแกรมส่งเสริมการปรับตัวของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง”. Thai Journal of Nursing Council 30 (2):33-45. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/39656.