เสนะสุทธิพันธุ์ วนิดา, and หนูคง อาภาวรรณ. 2015. “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการออกกำลังกายและการทำกิจกรรมของวัยรุ่น”. Thai Journal of Nursing Council 30 (2):46-59. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/39657.